احمد مزارعی-طبیعت واهداف خروج تاکتیکی واستراتژیکی آمریکا از سوریه

سایت البناء متعلق به نیروهای ملی وناصریست لبنان

مترجم: احمد مزارعی ، یازدهم ژانویه 2019

این درست است که امریکا در یک چهار چوب عمومی تصمیم به خارج کردن نیروهای خود از سوریه گرفته است.وبنظر ما این دقیقا بمعنی شکست استراتژی برنامه صهیو – امریکائی بود که هدفش متلاشی نمودن منطقه خاورمیانه وتقسیم ان به اجزائی تحت حمایت اسرائیل – ترکیه تا درخدمت اهداف وازمندیهای امریکا قرار بگیرد وامریکا بتواند تسلط تک قطبی خودرا بر جهان اعمال نماید. تسلطی که با مرحله صعود رو به رشد وناگهانی  نیروهای نظامی روسیه ، چین وایران شروع به فروریزی تدریجی نموده وهمه اینها درکنار قدرت اقتصادی چین است که تسلط امریکا را بطور مستقیم وبسیار خطرناکی تهدید میکند.

اما چهارچوب بسیار خطرناک وتهدیدکننده امریکا در تصمیم به خروج نیروهایش همانا کوشش درجهت به محاصره دراوردن وبه شکست کشانیدن پیروزیهای محور مقاومت وبهمراهی ان روسیه است که طبیعت استراتژیک بسیار مهمی در بردارد.

لذا از نظر ما تصمیم امریکا مبنی بر خروجش از سوریه انعکاس خواست محرمانه اش میباشد که از دخالت بیهوده در امور کشورهای عربی واسلامی وهمچنین درامور چین وروسیه خودداری کند وبرنامه تازه اش عبارت است از تاکتیک تازه ای که بتواند اهدافی را که از سال 2005 وتا کنون در منطقه وجهان داشته ودرهمه انها شکست خورده است ، مجددا به پیروزی برسا ند.امریکا دربرنامه های زیربا شکست روبرو بوده است :

1 – وارد اوردن ضربه ای خرد کننده به ارتش سوریه در لبنان ودر سوریه بر اساس مصوبه شماره 1559، که چنان تنظیم شده بود تا سوریه ان را نپذیرد ، سپس مصوبه دیگری از طرف شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند تا ارتش سوریه را بموجب ان مورد هجوم قراردهند یا درحقیقت همان سناریوکه در جریان اشغال کویت با ارتش عراق انجام دادند درمورد سوریه به اجرا دراورند.اما حکمت وسیاس بودن رهبران سوریه این برنامه را با شکست روبروکرد.

2 – همچنین امریکا در وارد اوردن ضربت به حز ب الله لبنان ومقاومت اسلامی ومتلاشی کردن توانائیهای انها در جنگ تجاوزکارانه اشان درسال 2006، با شکست رسوا کننده ای روبروشد ، امریکا پس ازاین شکست اینباراتش افروزی وفتنه ماه می سال 2008 را بتوسط مزدورانش برای منفجر کردن درون لبنان تدارک دید که انهم به نتیجه نرسید.(1)

3 – امریکا همچنین در به شکست کشانیدن مقاومت اسلامی ملت فلسطین در غزه از طریق سلسله جنگها وتجاوزاتی که در سالهای 2008 و 2009 شروع وتا همین چند هفته پیش ادامه داشت نیزشکستهای رسوا کننده ای خورد (واخیرا وزیر خارجه دولت صهیونیستی لیبرمن بعلت این شکست مفتضحانه شبانه استعفاداد، مترجم) (2)

4 – شکست برنامه امریکا – صهیونیستی ، در منهدم کردن سوریه تا بدینوسیله بتوانند قلب محور مقاومت را از کار بیندازند ، تسلط بر یمن از طریق دولت مزدورشان عربستان سعودی وپیروزی نیروهای مقاومت با همکاری نیروهای حشد الشعبی درعراق وموفق شدن انها در پاکسازی سراسر عراق از نیروهای مزدور امریکا که به داعش معروف شده اند ، گروه تبهکاری که بجز نیروی ضربتی امریکا نبوده وتاکنون همچنان بتوسط فرماندهی مرکزی درون ارتش امریکا که مقرشان دردوحه قطر میباشد ، مدیریت میشوند.مخارج این نیرو بوسیله عربستان ، قطر وامارات تامین میشود.(3)

با این حساب واینکه امریکا به شکست برنامه هایش پی برده است ، لذا رهبری امریکا از خلال پنتاگون مسلما ،دست به تغییر در تاکتیکهای خود بدون تغییردراستراتژی ،و برای تحقق بخشیدن به اهداف زیردست زده است:

مستحکم کردن تسلط خود برعراق ، پس از شکست درسوریه وبدون اوردن نیروهای امریکائی زیادی درعراق ، اما بوسیله توزیع مجدد ومشخص نیروهایشان در سوریه وعراق ، بطوریکه بتوانند مجددا بقایای داعش را نیزدر عراق وسوریه فعال کنند وهمچنین انها را با عناصری از از تشکیلات نظامی وجنگی خودشان در تنف (3)که بر این امور نظارت دارند تقویت کرده ویا بوسیله نیروهای موسوم به “اسود الشرقیه” ویا شیرهای شرق … ویا گروهها ئی از بقایای “قسد” از طرف سوریه.

ایجاد این وضعیت مستلزم ایجاد ایستگاههای فرماندهی  وتسلط امریکا در مناطقی است که برای داعش وظایف عملیاتی تازه ای درنظر گرفته میشود همچون مناطق مرزی عراق وسوریه ، از شهر قائم تا تنف ومنطقه غرب وجنوب غربی استان انبار درعراق وتا به منطقه نخیب ووادی قذف ، وادی حوران ، وادی ثمیل ، وادی ام الوز، ومکر الذئب.اینها مناطقی است که امریکا اجازه نمیدهد نیروهای عراقی ویا نیروی هوائی عراق به عملیات دست بزند ویا حتی به انها نزدیک شود.

بعضیها نظرشان براینست که کوشش امریکا برای تسلط بر پایگاه (3 اچ) در غرب استان انباروارسال یکصدوهشتاد سرباز زبده جنگی امریکائی به انجا ، به این دلیل بوده است که حشد الشعبی نتواند براین محور استراتژیک بسیار مهم موصل وتا منطقه عرعر در جنوب مرز عربستان ورطبه در مرز اردن وتا عکاشا که بسوی مرز سوریه کشیده مشود، تسلط پیدا کند.

معنی انچه که تا کنون گفته شد اینست که هر کسی برمحورهای جاده رمادی / ومرز اردن که دارای طبیعتی استراتژیک میباشد تسلط پیدا کند ، درزیر روشن خواهیم نمود.      

       روشن میگردد که خارج کردن نظامیان امریکائی از سوریه وتوزیع مجددشان درعراق ، بویژه دراستانهای شمالی کردها ، وغرب استان انبار ، اهداف زیر را دنبال میکند :

أ – ایجاد مرکز کامل تسلط وفرماندهی امریکائی برای بکارگیری ومدیریت گروههای تروریستی ومانور کردن با تشکیلا ت انها، نه فقط در استان انبار ، بلکه بکار گیری مجدد انها بویژه دردواستان صلاح الدین ودیالی والبته برای ایجاد وانتقال هرج ومرج به مرز ایران وعراق ، تا انتقال نیروهای تروریستی وتخریب به داخل ایران اسان گردد.

ب – تحقق هدف تسلط بر دو استان دیالی وصلاح الدین ، با اشاره به اینکه داعشیها درمنطقه حمرین ، کوههای اطرافش وجنوب شهر هویجه فعال هستند وسپس مرتبط ساختن مرکز سیطره امریکائیها به منطقه غرب انبار که قبلا ذکر شد ، این امکان را برای امریکا ئیها فراهم میاورد که مسیر جغرافیائی میان سوریه وایران از طریق عراق  قطع کنند واین هدفی استراتژیک است که امریکائیها میکوشند میکوشند انرا متحقق سازند واین امر بر کسی پوشیده نیست. 

ج – از طرفی امریکا اگر با کمک گروههای تروریستی موفق به تحقق اهداف خود یعنی تسلط بر مناطق استراتژیک درون عراق شود وبتواند تروریستها را بشکل فعالی مورد استفاده قراردهد ، به هدف اصلی واستراتژیک خود درمنطقه موفق شده است ودر خلال ان میتواند راه زمینی ارسال کمک روسیه به سوریه ازطریق ایران ، عراق را، به سوریه قطع نماید، باید درنظر داشت که درصورت بروز جنگی گسترده وجهانی این مسیر اهمیتی حیاتی برای روسیه دارد ، بطوری که ناوگان روسیه ونیروی هوائی آنها درسوریه منزوی وبیعمل خواهد شد زیرا راههای کمکی به انها از طریق تنگه بسفر ویا جبل الطارق در افریقا نیز بوسیله امریکا از کار خواهد افتاد وبنوعی این نیروها محاصره وراهی بجز تسلیم نخواهند داشت.

د – انتشار مجدد نیروهای امریکائی درعراق اهداف زیررا دنبال میکند :

مستحکم نمودن موقعیتهای امریکا برای منع ایران از گسترش نیروهایش در منطقه برحسب نظر امریکائیها.

کاهش دادن نیروهای مادی وانسانی امریکا درخلال راه اندازی واداره جنگ بوسیله گروههای تروریستی محلی …/ درنظر بگیرید که امریکائیها چه تجربیاتی در فتنه انگیزی در جنگ دارند.

ادامه استفاده از ابزار داعش برای طولانی کردن جنگ وهرج ومرج درمنطقه

اما باید گفت که همه این برنامه ها وتاکتیکها ی امریکا محکوم به شکست است ، زیرا حجم شکستها ئی که به برنامه های انها درسالهای گذشته درمنطقه وارد شده است ، اجازه ترمیم وبازسازی مجدد نیروهایشان را درمیدانهای جنگی نمیدهد دراینجا منظور شکستهای امریکا درجنگ سوریه ، عراق (1)، یمن ، لبنان ، وفلسطین میباشد ، دقیقا همانطور که ارتش المان هتلری پس از شکست درجبهه استالینگراد در فوریه سال 1943، به عبث کوشید مجددا کنترل وزمام جنگ را درمیدانهای نبرد از نظر استراتژیکی دردست خود بگیرد ،اما بر عکس عقب نشینی ا نها تا سقوط پایتخت رایش سوم ، یعنی برلین بدست ارتشهای شوروی سوسیالیستی به فرماندهی مارشال ژوکف در تاریخ 8/5/1943، ادامه پیدا کرد.همین وضعیت درمورد ائتلاف صهیو – امریکائی ومرتجعین وابسته به انها ونیروهایشان در منطقه اتفاق خواهد افتاد که هرروز با عجز ودرماندگی در برابر نیروهای ائتلاف ومحور مقاومت مجبور به عقب نشینی میشوند، تا زمانی که نیروهای محور مقاومت قدس را ازاد کنند وپرچم پیروزی را بر بالای دیوارهای ان برافرازند.

زیر نویسها از مترجم است (1) – برای روشن شدن ماهیت جنگ مشترک امریکا وا سرائیل درسال 2006،علیه حزب الله لبنان درسال 2006، به این گزارش مراجعه کنید: (Hizbollah and the war Israel lost ) نوشته : کریس هارمان . قابل ذکر است که درجنگ مذکور هواپیماهای فانتوم امریکائی از پایگاه طریف درامارات وجنگنده های میراژ فرانسه از پایگاهشان در اوگادن مواضع حزب الله را بمباران میکردند ، بنا به نوشته خالد کسبیت محقق فلسطینی درزمان وقوع این جنگ دوهزار لبنانی اعضای حزب الله که ازدانشگاه جنگ ایران فارغ التحصیل شده بودند امور جنگی را پیش میبردند، بنا به نوشته پال گرک نویسنده امریکائی درهمان روزها ،این جنگ براساس یک سناریو شش روزه در پنتاگون امریکا با کمک امریکا، انگلستان واسرائیل نوشته شده بود که باید سران حزب الله ازجمله حسن نصرالله به گوانتانامو برده میشد، همه شیعیان لبنان درمنطقه ای به وسعت 200 کیلومتر درکردستان بارزانی کوچ داده میشدند ، پس از پایان سناریو شش روزه جنگ لبنان، دوروز سوریه باید کارپت بامب میشد وسپس انچنان هجومی به ایران انجام میگرفت که به عصر حجر برگردد، پال گرک اصل گزارش کامل جنگ را که فرانسویها در یکصد صفحه منتشر کرده بودند خلاصه کرده ومن همانروزها بخشی ازان را ترجمه ودرسایت “ایران ما”و…/ درانزمان منتشرکردم.

(2) – ارسال سلاح بویژه موشک برای مقاومت فلسطین درغزه بوسیله جمهوری اسلامی ایران انجام میگرفت ، این سلاحها که تجزیه شده بود ،ابتدا به سودان منتقل میشد و دولت سودان از انها اطلاع نداشت ، سپس بوسیله شترهای “اسلامی”از طریق صحرائی که بین سودان ،العریش وغزه امتداد مییافت ،به غزه انتقال پیدا میکردودر غزه،برادران حماسی ورفقای جبهه خلق برای ازادی فلسطین ، انها را ترکیب کرده وبه اسرائل “هدیه” میدادند.این بود راز شکست ناپذیری دو جنگی که درفاصله دوسال امریکا واسرائیل وعربستان به غزه تحمیل شد، بنا به نوشته صاحبنظران عرب ، اکنون سلاح ازطریق سوریه به غزه ارسال میشود.

(3) – جنگ تجاوزکارانه امریکا به عراق تحت عنوان مبارزه با “سلاح کشتار جمعی”با شکست کمر شکنی همراه بود وبقول جوزف استیگلیتز “جنگ دو ترلیون دلاری”امریکائیها پس ازشکست دراین جنگ دیگر جرات حمله نظامی گسترده ویا مستقیم به هیچ کشوری را ندارند، بنا به گزارشی که درروزهای جنگ بوسیله “انثونی کوردسمان”رئیس بخش نظامی انستیتوی امریکان انترپرایز منتشر شد ، روزانه هشتاد مورد حمله چریکی به نیروهای امریکائی انجام میرفت وامریکا پس از هشت سال جنگ تبهکارانه وضد بشری خود مجبور شد شبانه بسوی مرز کویت فرار کند، جنگ چریکی درعراق با کمک ایران وسوریه وخودعراقیها شامل بعثیها وشیعیان پیش برده میشد، کمک به جنگ چریکی درعراق بر علیه تجاوزکاران امریکائی ريا،طی قراردادی بود که درسال 2002 پیش ازاشغال عراق میان بشار اسد ، دولت ایران واپوزسیون عراق امضا شده بود ، متن قرارداد محرمانه در دونسخه درسال 2010، درروزنامه سفیر چاپ لبنان منتشرشد.وبنا به گزارش ، لی همیلتون وجیمس بیکر، درسال 2006 که میخاستند جنگ متوقف شود، “بعضی روزها تا هزار مورد به سربازان ما درعراق حمله چریکی میشود”متن گزارش در اینترنت موجود است.چندی پیش کنگره امریکا طی اطلاعیه ای نوشت که چهارده درصد خسارتهای جنگ ما درعراق درنتیجه کمکهای ایرانیها بوده است.

0

اخبار مرتبط

 • بی بی سی-بابایی خطاب به بنیانگذار آمد نیوز: شما فاسد و تروریست بازار تهران بودید+ویدئو
 • برگی از تاریخ-قتل‌عام شهروندان کرد در بیمارستان پاوه یک جنایت جنگی بود
 • فرامرز دادرس:آزادی نفتکش ایران نشان داد دوران زورگویی تمام شده است/جلیل مرتضوی:ترامپ برای انتخاب مجدد به کمک ایران احتیاج دارد
 • آمریکن کانسرواتیو:«صدای آمریکا» مالیات آمریکایی‌ها را خرج تبلیغ برای فرقه تروریستی مجاهدین می‌کند
 • ردپای موساد و سازمان سیا در بیت آقای قائم‌مقام!
 • فرامرز دادرس: ائتلاف آمریکا در خلیج فارس برای فروش اسلحه/جاسوسی در مواقع بحرانی جنایت است نه خیانت
 • رفع توقیف نفتکش ایرانی و تغییر مسیر به سوی مراکش
 • نشنال آبزرور-ارتباط سیاستمداران کانادایی با فرقه ی مجاهدین
 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *