پنجشنبه, ژانویه 9th, 2020

 

پاسخ به حکم تاریخ- رامین کامران

ظاهراً موقعی که ترامپ تصمیم به قتل قاسم سلیمانی گرفت، کسی به او هشدار نداد که این کار در حکم اعلان جنگ است و با حملۀ پرل هاربر که هنوز آمریکائیان در بارۀ ناجوانمردانه بودنش، داد سخن میدهند، تفاوتی ندارد. تکیه به قدرت زیاد این تصور را پیش میاورد که میتوان هر کار بی قاعده ای کرد و هر یاوه ای گفت و در نهایت هم با این ادعای مضحک که آمریکا تافتۀ جدابافته است و هر چیزی بر دیگران ممنوع است، بر آمریکا رواست، کار خود را توجیه نمود. مرزهای این نگرش احمقانهبیشتر بخوانید


از لبنان تا تهران و سرگذشت سیامک زند

0


مصاحبه تاریخی و ابراز احساسات قلبی اردشیر زاهدی نسبت به سردار قاسم سلیمانی و جوانان ایرانی

0