یکشنبه, ژانویه 12th, 2020

 

قاسم سلیمانی- رامین کامران

ترور قاسم سلیمانی قتل نفس است و با هیچ بهانه ای هم قابل توجیه نیست. از زمان وقوع این قتل، موضعگیری های متنوع اپوزیسیون در باب آنرا میتوان به دودسته تقسیم کرد که خط اصلی تمایز آنها کاملاً سیاسی است: پذیرش و ترویج گفتار دولت آمریکا، یا مخالفت با آن. درک چرایی این عمل، با ارجاع به سخنان رئیس جمهور آمریکا، مانند توضیح خطا طلبیدن از پسربچه ایست لوس و دروغگو و ترسو و راه به جایی نمیبرد. معقول ترین انگیزه ای که میتوان برای کشتن سلیمانی تصور کرد، انتقام از پیروزی های مکرر وی دربیشتر بخوانید