جنبش استقلال طلبانه

 
 

دکتر وفیق ابراهیم-ایران برای آمریکا خطرناک است یا آمریکا به ایران نیاز دارد؟

آیا ایران برای آمریکا خطرناک است یا آمریکا به ایران نیاز دارد؟ نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان مترجم:احمد مزارعی،سوم نوروز 1398 این اشکال موجود تناقضی آشکاررا نشان میدهد،که چگونه ایران از یکطرف دشمن شماره یک وخطرناک هیمنه آمریکا درمنطقه است ودرعین حال ایران "نیاز"آمریکائیها نیز میباشند،تا بوسیله ان کشورهای خلیج را از ایران بترسانندوبدینوسیله نیروهای خودرا از نظر اقتصادی وسیاسی وفروش اسلحه های گرانقیمت به آنها درمنطقه بسیج کرده واهداف خودرا پیش ببرند. پاسخ به تناقض فوق بسیاربدیهی است ودر ارتباط مستقیم با شکست آمریکا در بهبیشتر بخوانید