لابی رسانه ای

 
 

آقای خلجی جای شاکی و متهم را توسط لابی رسانه ای عوض نکنید/عزیز چند هموطن بخاطر کاسبی تحریم شما در بیمارستان جانش را از دست داد؟

سارا زهیری- آقای خلجی جای شاکی و متهم را توسط لابی رسانه ای عوض نکنید. عزیز چند هموطن بخاطر کاسبی تحریم شما در بیمارستان جان خود را از دست داده است؟ چند کودک؟ چند جانباز شیمیایی؟ چند مادر؟ چند پدر؟ شما اگر جنایتکار نیستید پس چه نام دارید؟ کسانی که بواسطه تحریم ها سعی در دور زدن آن دارند نجات دهنده و شما کاسبان تحریم تغذیه کننده عفریت مرگ هستید و اما از خودفریبی و مردم فریبی به شغل مزدوری و جوخه مرگ مشرف شده اید و گویا رسانه هایبیشتر بخوانید