به مناسبت ۲۸ مرداد

محمد مصدق با اعتماد به ایران به کارتل ها خندید اما تاریخ را به گونه ی دیگر به همت وطن فروشان رقم زدند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *